Julbrev till Dantesällskapets medlemmar 

Bästa Dante-vänner! Cari soci!

År 2020 går mot sitt slut, på många sätt ett mycket svårt år, med såväl fysiska som känslomässiga svårigheter för oss alla i hela världen. För Dantesällskapet i Västerås har detta inneburit att vi inte kunnat ses alls praktiskt taget efter årsmötet, förutom vid ett par trevliga och uppskattade biokvällar på Elektra och ABF. Jag och styrelsen hoppas ju att vårt program för nästa år ska kunna fullföljas, med början den 21 januari med vinprovning. Vi återkommer efter jul- och nyårshelgerna med vidare information och eventuell inbjudan. 

Jag ber er tänka över om ni medlemmar har intresse av studiecirklar i samarbete med ABF. Vi kan i föreningen skapa egna cirklar med inriktning på italiensk kultur och vi är även välkomna att delta i ABF:s egna studiecirklar. Inför start av Dantesällskapets egna studiecirklar erbjuder ABF även cirkelledarutbildning. Välkomna med förslag på ämnen så vi kan få igång en eller flera cirklar. Det ser ut som att det finns goda möjligheter för oss att utvecklas och valberedningen är i full gång med att värva fler intresserade medlemmar till styrelsen. Det är med stor glädje jag kan meddela att det i nuläget ser lovande ut för vår förenings fortsatta existens.

Jag och styrelsen önskar er alla en riktigt God och harmonisk Jul och ett (Bättre) Gott Nytt År 2021 i hälsans och fredens tecken!

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!  

Ulrika Wetter

Ordförande 


Cari soci! 

 Lettera di Natale ai soci della societá Dante Alighieri

Quest´anno 2020, sta volgendo a termine, per molti versi un anno molto difficile, con difficoltà sia fisiche che emotive per tutti noi nel mondo. Per la società Dante Alighieri di Västerås questo ha significato che, praticamente dopo la riunione annuale, non abbiamo avuto possibilità di incontrarci, fuori un paio di piacevoli ed apprezzate serate di cinema, presso il cinema Elektra e Studieförbundet ABF. Io e il comitato speriamo che il programma per l´anno prossimo possa essere completato a partire dal 21 gennaio con la degustazione di vini. Torneremo dopo le feste con ulteriore informazione ed eventuale invito.

Vi prego di pensare se siete interessati ai circoli di studio in collaborazione con ABF. Abbiamo la possibilità di costruire i nostri propri circoli col focus sulla cultura italiana e siamo anche benvenuti a partecipare ai circoli di ABF. Prima di iniziare i nostri cicoli, ABF ci offre anche corsi di come formare e dirigere un circolo. Benvenuti con proposte su argumenti in modo da poter avviare uno o più cerchi. Sembra che abbiamo buone opportunità di sviluppo e il comitato per le nomine è in pieno svolgimento per reclutare diversi soci interessati nel consiglio. È con grande piacere che vi posso raccontare che al momento sembra promettente per la continuazione della nostra associazione.

Io e il comitato vi auguriamo a tutti un Buon Natale ed un (Migliore) Felice Anno Nuovo 2021 nel segno della salute e della pace! 

Ulrika Wetter
Presidente